Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

ÜVEGZSEB

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

Felelősséget érzünk és felelősséggel tartozunk a hospice mozgalom eszméjének képviseletéért, az egyesület megalakulása óta, tevékenységével kivívott presztizséért.

Ezért is fontos számunkra működésünk átláthatósága, így nyilvánosak:

Semmelweis Garancia Védjegy logó
  • szabályzataink
  • éves jelentéseink
  • közgyűlési meghívóink és határozataink
  • szja 1% felhasználásunk
  • panaszkezelésünk
  • adományfelhasználásunk
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

A Magyar Hospice-Palliatív Egyesület éves bevételei nem haladják meg a 200 millió forintot, ezért az egyesület nem köteles könyvvizsgálatot végeztetni.

Az egyesület gazdálkodását a közgyűlés által választott három tagból álló testület, a felügyelőbizottság ellenőrzi. A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, az elnökség tagjaitól és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

Az egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet az egyesület székhelyén (1089 Budapest, Orczy út 6.) az elnökkel előre egyeztetett időpontban. A betekintés során mindvégig szem előtt kell tartani, hogy személyes adatokat, üzleti titkokat vagy egyéb adatvédelmi- vagy személyiségi jogot sértő adatokat jogosulatlan személy nem ismerhet meg.

Egyesületünk pártoktól független.

Támogatást csak cégektől és magánszemélyektől fogadunk el.

Támogatóinkat tájékoztatjuk arról, hogy mire fordítjuk adományaikat.

Panaszkezelési szabályzat

Partnereink számára lehetőséget biztosítunk panaszaik, észrevételeik, javaslataik benyújtására.

Panaszbejelentést az alábbi e-mail címen tehet:

iroda@hospice.hu

Telefonon, faxon és személyesen is megteheti észrevételeit, javaslatait:

Telefon, fax: +36 1 215 0938

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 6. II/201

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda, csütörtök 9.00-14.00

Panasztevő jogai:

  • joga van az őt érintő iratokba betekinteni
  • joga van a panasz elbírálásról tájékoztatást kapni
  • joga van kérni adatainak bizalmas kezelését

A panaszkezelés menete:

Panaszt írásban kell benyújtani a panasz alapjául szolgáló ok keletkezésétől, illetve annak tudomásra jutásától számított 3 munkanapon belül.

A panasz beérkezését követően a titkárhoz kerül, aki azt azonnal regisztrálja és a lehető legrövidebb időn, de maximum 14 napon belül tájékoztatja álláspontjáról a panaszost.

A panasz jogosságáról, elfogadásáról, valamint a kivizsgálásról és a vizsgálatért felelős személy kijelöléséről, a végrehajtás határidejéről az egyesület elnöke dönt. Vitás kérdésekben a döntésbe esetenként be kell vonni az egyesület elnökségét is.

A panasz lezárását követően valamennyi az adott panaszhoz, annak kivizsgálásához kapcsolódó feljegyzés, adat tárolásra kerül az egyesület irodájában. Az esetleges helyesbítő tevékenység indításáról, annak eredményéről, illetve a bevezetés határidejéről a panasztevő tájékoztatást kap.