Semmelweis Garanciavédjegy logó
Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete logó

RENDELETEK

Magyar Hospice-Palliatív Egyesület

a hazai hospice szolgálatok közössége

447/2012. (XII.29.) Korm.rendelet
egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

2012. december 30.

Megjelent a Magyar Közlöny 184. számában, 2012. december 29. (38.897 - 38.927 o.)

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII.1.) Korm.rendelet módosítása

2. § Az Ebtv. Vhr. 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A biztosítottat)

a) fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást kiváltó otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra - a b) pont kivételével - a jogszabályban meghatározott kezelőorvos kezdeményezésére a háziorvos,

b) az otthoni szakápolás körébe tartozó szakirányú szolgáltatásokra kizárólag a megbetegedés gyógykezeléséhez szakorvosi képesítéssel rendelkező orvos kezdeményezésére a háziorvos,

(utalhatja be.)

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm.rendelet módosítása

28. § A Kr.

a) 13. § (3) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 21. § (15) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, 33/A. § (2), (2a) és (3) bekezdésében, 35. § (16) bekezdésében az 5. napjáig szövegrész helyébe az 5. munkanapjáig szöveg,
...
l) 35. § (13) bekezdésében a 3200 szövegrész helyébe a 3380 szöveg,

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

30. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) A működési engedély kiadására

a) fekvőbeteg-szakellátást, mentést, betegszállítást, vérellátást, haemodialízist és sejt- és szövetbanki, biobanki, intézeten kívüli szülészeti és újszülött-ellátási tevékenységet, valamint a fekvő- és járóbeteg szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén – függetlenül attól, hogy a szolgáltató hány telephelyen nyújtja szolgáltatásait – az Országos Tisztifőorvosi Hivatal,

b) alapellátást, otthoni szakápolást, otthoni hospice ellátást, gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatos szolgáltatást, bentlakásos szociális vagy gyermekvédelmi intézményben szervezett egészségügyi ellátást, önálló járóbeteg-szakellátást – ideértve az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátásokat – és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató és ezen egészségügyi szolgáltató közreműködői esetén a járási népegészségügyi intézet,

c) amennyiben az a) pont szerinti fekvő- és járóbeteg-szakellátást – diagnosztikai szolgáltatást is ideértve – egyidejűleg nyújtó szolgáltató e mellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogosult.
...
(4) A Műkr. 7. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(7) Az otthoni szakápolásra, otthoni hospice ellátásra vonatkozó működési engedélyt a szolgáltató székhelye szerint illetékes járási népegészségügyi intézet adja ki azzal, hogy a közreműködő részére a működési engedély kiadására a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató részére működési engedélyt kiadó járási népegészségügyi intézet jogosult. A határozatot közölni kell a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések szerint illetékes járási népegészségügyi intézetekkel. Az otthoni szakápolás, otthoni hospice ellátás esetén a kiadott működési engedélyben szereplő ellátási terület nem haladhatja meg az engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szerv székhelye szerinti megye területét. Amennyiben a szolgáltató a székhelye szerinti megyehatáron kívül is szolgáltatást kíván nyújtani, a működési engedélyt a másik megyében a telephely szerinti járási népegészségügyi intézet adja ki, amely esetben az ellátási terület szintén ez utóbbi megyére terjedhet ki.

447/2012. (XII.29.) Korm.rendelet A hivatkozásra kattintva elhagyja a weboldalt